flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Konkurs "Piórkiem i ołówkiem"

Ruszył nowy ogólnopolski konkurs na szkice zwierząt wykonane ołówkiem lub piórkiem w kolorze czarnym. Organizator portal ZIELONA LEKCJA.PL zaprasza do konkursu  młodzież (13-20 lat) oraz dorosłych (od 21 lat). Na autorów najciekawszych szkiców czekają niepowtarzalne, artystyczne nagrody. Zadaniem uczestników jest stworzenie szkicu w kolorze czarnym ołówkiem, cienkopisem lub piórkiem, przedstawiającego zwierzęta. Dopuszczalne formaty to A4 i A5.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Na prace czekamy w naszej szkole do 30 marca 2012 roku (samodzielnie można wysłać prace do 31 marca 2012 roku, decyduje data stempla pocztowego).

Więcej o konkursie można przeczytać na http://www.zielonalekcja.pl/index.php?mod=konkurs&id=9211

Ogólnopolski Konkurs na scenariusz gry ekologicznej o tematyce gospodarowania odpadami i ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu na scenariusz gry ekologicznej są firmy REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Zgłoszenia uczestników i prace konkursowe będą przyjmowane przez panią Ewę Sidorkiewicz do 12 kwietnia 2012 r. (czwartek).

Każda praca ma zbyć zapakowana (ale nie zamknięta, aby można było sprawdzić czy zawartość odpowiada regulaminowi)

Po tym terminie zgodnie z regulaminem uczeń ma prawo do 15 kwietnia 2012 r. wysłać zgłoszenie samodzielnie.

Ocena nadesłanych prac przez Jury nastąpi do dnia 10 maja 2012 r. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 3 czerwca roku, w trakcie finału centralnego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu! Regulamin

Zadaniem uczestnika jest napisanie scenariusza gry o tematyce gospodarowania odpadami i ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu. Gra może być adresowana do dowolnej grupy wiekowej (scenariusz powinien zawierać informację na temat przedziału wiekowego potencjalnych odbiorców gry). Uczestnik ma dowolność w doborze formy gry (planszowa, komputerowa, terenowa, karciana itp.) Scenariusz nie może zawierać błędów merytorycznych.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie scenariusze wykonane osobiście przez Uczestników, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać kopertę zawierającą:

a) scenariusz gry (max 3 strony A4, czcionka: Arial, wielkość: 11)

b) dodatkowe załączniki graficzne lub rysunkowe: max 5 szt.

c) każdy z przesłanych do Konkursu scenariuszy musi zawierać w górnej części rewersu następujący opis:

- godło/pseudonim (znak/symbol/określenie identyfikujące Uczestnika, zachowujące jego anonimowość; osoba biorąca udział w Konkursie sama nadaje sobie godło); np. Gwiazdka 16 -tytuł gry;

d) CD lub DVD zawierające scenariusz w formacie .doc oraz ewentualne załączniki w formacie .jpg

e) zapieczętowaną kopertę oznaczoną jedynie godłem/pseudonimem, zawierającą własnoręcznie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z pieczątką szkoły (ZAŁĄCZNIK NR 1).

f) w przypadku osób niepełnoletnich należy przesłać wypełnioną i podpisaną zgodę na ich uczestnictwo w Konkursie opiekuna prawnego (ZAŁĄCZNIK NR 2).

Załączniki

Zaproszenie do udziału w XXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

owe

Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej pragnie poinformować wszystkie szkoły, których uczniowie mają chęć i zapał do startu w jej XXVII edycji, że eliminacje stopnia podstawowego odbędą się 9 stycznia 2012 roku.

Wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły prosimy o zgłoszenie swojego udziału nauczycielowi biologii do 5 stycznia 2012 roku.

Przypominamy, że wykaz wymaganej literatury do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest dostępny na stronie http://owe.com.pl/do-pobrania

KONKURS FOTOGRAFICZNY „RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA GRZYBÓW I POROSTÓW NA WARMII I MAZURACH"

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie maksymalnie dwóch zdjęć (po jednym zdjęciu z każdego obszaru tematycznego: GRZYBY, POROSTY) na papierze fotograficznym, w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace, które do tej pory nie były nagradzane w innych konkursach.

Ocenie podlegać będą prace tylko indywidualnych twórców.

Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca nazwę wyeksponowanego na zdjęciu gatunku grzyba i porosta (nazwa polska i łacińska) oraz informacje o autorze:

- w kategorii nauczyciel: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, nauczany przedmiot, telefon kontaktowy

- w kategorii uczeń: imię i nazwisko, wiek, klasa, dokładny adres placówki szkolnej, telefon kontaktowy

Prace należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo przesyłki, do nauczyciela biologii do dnia 13.10.2011 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.wmodn.elblag.pl/_rozne/dokumenty/2011/20110622_ecee_regulamin_konkursu_fotograficznego-grzyby-porosty.pdf

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO-PLANETA 2011/2012”

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie

W roku szkolnym 2011/2012 uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

a) teście konkursowym opracowanym przy współpracy z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, składającym się z pytań z zakresu wiedzy o przyrodzie Polski: pytań dotyczących przyrody, biologii, ochrony środowiska (zależnie od kategorii) i zwięzłej części opisowej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0–8 pkt.).

b) konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek A4) lub albumowej na temat: „Fascynująca przyroda polskich lasów”

Konkurs jest samofinansujący, środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 8,00 zł. od osoby

Szkolny Organizator Konkursu „Eko - Planeta 2011/2012” zobowiązany jest przesłać zbiorowe potwierdzenie wpłaty (kserokopię) na konto Organizatora do dnia 7 października 2011 (wpłat dokonujemy u nauczycieli biologii)

Prace indywidualne wraz z listami imiennymi uczestników należy wysłać najpóźniej do 13.01.2012 r

Każda praca indywidualna powinna być oznaczona kodem nadanym przez Organizatora, pieczątką szkoły, kategorią uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem wykonawcy.

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 06.03.2012 r. (czas – 45 min.).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.eko.suwikr.pl/eko/regulamin.html

Elbląg Przyjazny środowisku

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „ELBLĄG PRZYJAZNY ŚRODOWISKU".

Do 12 maja 2011 czekamy na prace - malarstwo, rysunek, grafika, ukazujące czysty, piękny Elbląg, będący oazą zieleni, miastem naszej przyszłości i cząstką wspólnego świata. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie w Galerii MDK w Urzędzie Miejskim

Regulamin konkursu (kompletny regulamin na stronie: http://www.mdk.elblag.pl/?page=news&ShowOne=551 )

1.     Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika

2.     Format: arkusz A2; A3; A4

3.     Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - instruktora autora pracy

4.     Prac nie zginać, nie zwijać!

5.     Oceny dokona jury powołane przez Młodzieżowy Dom Kultury wg grup wiekowych (dla naszej szkoły to grupa od 16 do 19 lat)

6.     Wyklucza się wszelkie prace z plasteliny i z użyciem produktów spożywczych.

7.     Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich popularyzowania.

Góra