flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

języka polskiego, biologii

klasa integracyjna       humanistyczno-psychologiczna 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

matematyki, geografii

klasa sportowa – piłka nożna
1 30 sportowa - piłka nożna*

biologii, geografii

klasa sportowa – piłka ręczna
1 30 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 11/2016/2017 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka ręczna

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka nożna

 

 Zarządzenie nr 11/2016/2017

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
z dnia 11 kwietnia 2017

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

 

Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 596) oraz zarządzenia nr 22/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu na rok szkolny 2017/2018:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 maja do 9 czerwca 2017 do godz. 14.00

od 17 lipca do
7 sierpnia 2017

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 maja do 17 maja 2017 do godz. 14.00

od 17 lipca do
7 sierpnia 2017

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych.

22 maja 2017
piłka nożna
24 maja 2017
piłka ręczna
termin dodatkowy:
5 czerwca 2017 piłka nożna i piłka ręczna

9 sierpnia 2017
piłka nożna i piłka ręczna

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 7 czerwca 2017

do 16 sierpnia 2017

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 23
do 27 czerwca 2017

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt. 1)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwage w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29 czerwca 2017

do 23 sierpnia 2017

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 30 czerwca 2017

do 24 sierpnia 2017

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 10 lipca 2017

do 29 sierpnia 2017

9.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

11 lipca 2017

31 sierpnia 2017

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 12 lipca 2017
godz. 12.00

do 1 września 2017
godz. 12.00

11.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Złożenie do Dyrektora liceum odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

Ustala się kryteria przyjmowania młodzieży do IV  Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2017/2018:

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego na poziomie podstawowym

-mnoży się przez 0,2;

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, bierze się pod uwagę: język polski, matematykę, biologię i język obcy kontynuowany w gimnazjum po szkole podstawowej (poziom III.1) i przyznaje się za oceny następującą liczbę punktów:

1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt.  8  i art. 321 ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1) – 5), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zwolnienia przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zwolnienia przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie zwolnienia przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzmainacyjnej, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Szczęśliwy numer

4.12.2017
Poniedziałek
21
5.12.2017
Wtorek
4
6.12.2017
Środa
12
7.12.2017
Czwartek
8
8.12.2017
Piątek
27
Green Flag
Góra