Pedagog
Beata Pielech

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie

Jeśli potrzebujecie Państwo lub uczniowie rozmowy i wsparcia pedagoga, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony Facebook IV LO w Elblągu Psycholog lub poprzez wiadomości prywatne, dziennik.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 • Poniedziałek:   10:35 - 13:35
 • wtorek:   11:30 – 12:30,  13:30 - 14:30
 • środa:   10:00 - 12:30,  13:30 - 14:30
 • czwartek:   10:30 - 12:30 

Konsultacje:

Dyżur w czasie konsultacji dla rodziców od 17 do 18 zgodnie z harmonogramem konsultacji.
Uczniowie, którzy są pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie opinii lub orzeczeń.

Stypendia

Wnioski przyjmowane są na początku września.

Stypendia socjalne: uczniowie z Elbląga składają wnioski w szkole do 15 września, z innych miejscowości w swoich gminach.
Wnioski o stypendium szkolne można pobrać z eped lub w gabinecie pedagoga szkolnego.

Uczniowie, którzy mają trudną sytuację materialną, wysokie wyniki w nauce i wyróżniają się pod względem aktywności (konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, wolontariat itp.) mogą składać wnioski o stypendia:
Szansa z Fundacji Elbląg.
Uczniowie niepełnosprawni mogą składać wnioski o stypendium Słonik.
Wnioski należy złożyć w siedzibie Fundacji Elbląg, ulica Związku Jaszczurczego do 10 września.

Wyprawka szkolna 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 pomocą obejmie się uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6 i 8
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 i 2203 oraz z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287)

Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Wniosek można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego, w sekretariacie lub ze strony eped.pl.
Wnioski proszę składać do 10.09.2021 w gabinecie pedagoga szkolnego (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

*Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2021 „Wyprawka szkolna".