flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Pedagog

Pedagog

mgr Teresa Mikuła

 Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od godziny 9.20 do 11.50

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

tel. 55 625-89-41

 

Konsultacje:

Dyżur w czasie konsultacji dla rodziców od 17 do 18  zgodnie z harmonogramem konsultacji.

Uczniowie, którzy są pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie opinii lub orzeczeń.

Stypendia

Wnioski przyjmowane są na początku września.

Stypendia socjalne: uczniowie z Elbląga składają wnioski w szkole, z innych miejscowości w swoich gminach.

Uczniowie, którzy mają trudną sytuację materialną, wysokie wyniki w nauce i wyróżniają się pod względem aktywności (konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, wolontariat itp.) mogą składać wnioski o stypendia:

Szansa z Fundacji Elbląg:  www.fundacja.elblag.pl/

Uczniowie niepełnosprawni mogą składać wnioski o stypendium Słonik:  www.fundacja.elblag.pl/

Wyprawka szkolna 2017

Informacja dotycząca warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna"

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinasowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  5. z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
  6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  7. z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wyprawka szkolna 2017 obejmuje uczniów uczęszczających do klasy II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I w branżowych szkołach I stopnia, klas liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Zasady udzielania dofinansowania do zakupu podręczników:
Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Wniosek można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego, w sekretariacie lub ze strony eped.pl
Wnioski proszę składać do 6.09.2017 w gabinecie pedagoga szkolnego (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

*Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2017 „Wyprawka szkolna". Nie wolno przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych w ramach wydatków ze stypendium szkolnego.

Góra