flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Pedagog

Pedagog

mgr Beata Pielech

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie

Jeśli potrzebujecie Państwo lub uczniowie rozmowy i wsparcia pedagoga, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony: Facebook IV LO w Elblągu Psycholog lub poprzez wiadomości prywatne, dziennik.

Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu dyżurów on-line:

Pedagog szkolny Beata Pielech

 • Poniedziałek 9.45 – 12.45
 • Wtorek 11.35 – 13.35
 • Środa 8.50 – 9.50 11.35 – 13.35
 • Czwartek 12.35 – 13.35
 • Piątek 9.00 – 12.30

 

Godziny pracy:

poniedziałek od 9.45 do 12.45

wtorek od 11.35 do 13.35

środa od 8.50 do 9.50

czwartek od 12.35 do 13.35

piątek od 9.00 do 12.30

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

tel. 55 625-89-43

 

Konsultacje:

Dyżur w czasie konsultacji dla rodziców od 17 do 18  zgodnie z harmonogramem konsultacji.

Uczniowie, którzy są pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie opinii lub orzeczeń.

Stypendia

Druk oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzającego poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Wnioski przyjmowane są na początku września.

Stypendia socjalne: uczniowie z Elbląga składają wnioski w szkole do 15 września, z innych miejscowości w swoich gminach.
Wnioski o stypendium szkolne można pobrać z eped moduł Stypendia lub w gabinecie pedagoga szkolnego.

Uczniowie, którzy mają trudną sytuację materialną, wysokie wyniki w nauce i wyróżniają się pod względem aktywności (konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, wolontariat itp.) mogą składać wnioski o stypendia:
Szansa z Fundacji Elbląg:  www.fundacja.elblag.pl/
Uczniowie niepełnosprawni mogą składać wnioski o stypendium Słonik:  www.fundacja.elblag.pl/
Wnioski należy złożyć w siedzibie Fundacji Elbląg, ulica Związku Jaszczurczego do 7 września.

Wyprawka szkolna 2019

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w formie dofinasowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 5. z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 7. z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Wniosek można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego, w sekretariacie lub ze strony eped.pl
Wnioski proszę składać do 9.09.2019 w gabinecie pedagoga szkolnego (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

*Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2019 „Wyprawka szkolna". 

Góra