flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Szkoła Demokracji

logo

Zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej to główne założenie ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", do którego nasza szkoła przystąpiła we wrześniu 2016 roku, licząc na zdobycie certyfikatu.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

  • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
  • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
  • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;

Obszary certyfikatu "Szkoła Demokracji"

WYBORY REPREZENTACJI
W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.

KOMUNIKACJA I MEDIA
Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.

DZIAŁANIA UCZNIÓW
Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

PODEJMOWANIE DECYZJI
Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.

UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE
Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

ZASOBY I KWESTIE FORMALNE
Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

OTWARTA SZKOŁA
Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

Koordynator programu Iwona Hul oraz SU IV LO zachęcają do odwiedzenia zakładki Szkoła Demokracji na stronie szkoły. Tam znajdziecie relacje z niektórych obszarów i obejrzycie zdjęcia oraz filmiki. Naprawdę warto!!!

Góra